O projekcie

Projekt "Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 

Celem głównym projektu jest do 31 sierpnia 2020 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety

  • Osoby powyżej 50 roku życia

  • Osoby długotrwale bezrobotne

  • Osoby z niepełnosprawnościami

  • Osoby zamieszkujące miasta średnie

  • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Wielkopolskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16 osób

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 21 osób

- Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoba

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Script logo