Rekrutacja

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona od dnia 1 września 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznie, telefonicznie, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem biura projektu (dogodne dla osoby z niepełnosprawnościami). Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia danej grupy szkoleniowej.

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie 0-1).
Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

  • miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie
  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy lub „pracującej ubogiej” w wieku powyżej 29 roku życia

 

II ETAP- Kryteria dodatkowych punktów:

  • osoby z niepełnosprawnościami – 3 punktów
  • osoby zamieszkujące miasta średnie – 5 punktów

 

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie samochód

Oświadczenie dowożenie

Zaświadczenie od przewoźnika

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku

UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj

 

Script logo