Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia spełniających wszystkie warunki:

  • miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie
  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy lub „pracującej ubogiej” w wieku powyżej 29 roku życia

 

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety
  • Osoby powyżej 50 roku życia
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby zamieszkujące miasta średnie
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
Script logo